Historik

Arbetare vid Calmoverket


Carl August Alm flyttade till Målilla i början av 1900-talet. Han hade visat prov på ett brinnande motorintresse, och var väl insatt i mekanisk bearbetning. Under denna tid fanns det icke tillgång till elektrisk energi. Utan den, var industri och hantverk hänvisade till vattenkraft och förbränningsmotorer. Kruxet var dock, att de motorer som tillverkades inte var tillräckligt funktionsdugliga. Det fanns inte någon bra förbränningsmotor på marknaden. C.A.Alm förstod vilken betydelse förbränningsmotorn skulle få, och startade under mycket blygsamma förhållanden en Mek. Verkstad i Målilla. Han fick handelsrättigheter den 26.10.1907, under firmanamnet Målilla Mek. Verkstad. Från början bestod verksamheten huvudsakligen av rep.arbete och det tillverkades även en del cyklar. C.A.Alm ägnade dock mycket tid åt att rita och konstruera en förbränningsmotor. Det var åtskilliga timmar och många långa nätter som låg bakom den första motorn, som var klar för leverans år 1908. Samtliga delar hade C.A.Alm tillverkat själv, även modellerna. Denna första motor såldes till prästgårdsarrendatorn i Karlstorp, som använde den till drivning av ett tröskverk. Det kan nämnas, att denna motor var i drift till år 1930. Detta år återköptes motorn av C.A.Alm.

Även Målilla Mek. Verkstad var hänvisad till förbränningsmotorer för drift av sina maskiner. Det var ett stort steg när ett s k "SUG-GASVERK" inköptes år 1911. Detta var på 11 hk och drevs med Antracit. Till detta fanns även en likströmsgenerator. Denna var även kopplad till bostaden. På detta sätt blev C.A.Alms hem det första som hade tillgång till elektricitet i Målilla. Under 1911 byggdes också ett separat gjuteri. Detta finns fortfarande kvar, men är omändrat till svetsverkstad.

Eksjö-utställningen år 1912 blev en milstolpe i firmans historia. Flera motorer ställdes ut, bl.a en råoljemotor på 12 hk. Denna var kopplad till ett cirkelsågverk. Även detta var tillverkat i egen regi. År 1914 fick verkstaden tillgång till elektrisk energi och SUG-GASVERKET ersattes av el-motorer.

Under krigsåren 1914 till 1918 fanns det icke tillgång till råolja. Motortillverkningen upphörde därför tillfälligt och företaget fick koncentrera sig på andra tillverkningsobjekt. Bl.a tillverkades en s k MÅTT-STÄLLARE för cirkelsågar.

Under efterkrigstiden - 1918 och framåt, tillverkades A- och C-motorer, varav A-motorn var liggande och C-motorn stående. Den så välkända B-motorn började tillverkas 1923 och var klar för leverans år 1924. Denna motor har sålts till åtskilliga sågverk, och det finns många sågverksrörelser som fortfarande klarar driften med sina gamla B-motorer.

1935 började motor typ BR att tillverkas. Denna var en vidareutveckling av typ B. Denna motor hade tändpropp istället för tändkula. Detta betydde kortare uppvärmningstid , ca 1/3 av tändkulans. BR-motorn efterföljdes av typ BRB, som kom år 1938. Denna hade nu Bosch bränslepump och insprutare, snabblampa som värmde motorn på 4-5 minuter. Vidare levererades också luftstart. Denna motortyp slutlevererades år 1946.

Fabr C.A.Alm deltog synnerligen aktivt i de olika projekten. Han hade även god hjälp av sina söner, som samtliga var verksamma inom företaget. Han var en god vägledare, och såg till att sönerna kompletterade sina praktiska kunskaper med studier vid tekniska institut och handelsskolor. År 1931 köptes Bruzaholms Bruk, och C.A.Alm övertog själv driften för detta. Ansvariga för verksamheten i Målilla blev sönerna Ing. Erik Alm och Disponenten Axel Alm. 1937 ombildades firman till aktiebolag. Under den nya ledningen utvecklades motorerna ytterligare, och kunde år 1940 presentera en ny, lättare dieselmotor. Det var den välkända DS-motorn. Denna motor kom icke enbart till användning som industrimotor, utan såldes även under beteckningen DMB som båtmotor. Det väckte stort uppseende när en liten fiskebåt, som endast var utrustad med en CALMO DMB-motor på 20 hk, för egen maskin färdades från Crus de Tenerifa på Kanarieöarna till Rio de Janeiro i Brasilien.

Under krigsåren låg motortillverkningen nere. Firman var då engagerad i krigsindustrin. För att klara leveranserna var fabriken igång dygnet runt, det arbetades 3-skift. Varje utrymme var utnyttjat, även modellverkstaden användes för bearbetning av maskiner. Under krigsåren projekterades också den första kompressorn. Företagsledningen satsade på att luften skulle få allt större användning, och att behovet av kompressorer skulle öka kraftigt. Vi vet idag att detta var en riktig satsning. Tryckluften är utan tvekan det media som har haft den största betydelsen för vår industris utveckling och rationalisering. 1943 kunde också den första kompressorn presenteras. Den var efter dåtida förhållanden en mycket avancerad maskin. Den var vattenkyld, 2 cyl och hade en kapacitet på 3000 lit/min. Kompressorn döptes till KV-2. Den installerades hos Bruzaholms Bruk. Målilla-produkterna var nu välkända i vårt land, även utländska köpare började visa intresse. 1944 exporterades den första motorn, och den följdes av åtskilliga andra. Det är ingen överdrift att säga att CALMO:s produkter idag användes eller har kommit till användning i alla delar av världen. För att få ett slagkraftigt namn på företaget och ett bra varunamn, ändrades firmanamnet år 1944 till CALMOVERKEN. Namnet är en sammansättning av C. Alm plus "o" och verken.

Kompressortillverkningen utvecklades ytterligare, och år 1945 levererades den första luftkylda kompressorn. År 1946 var efterfrågan på sågverksmotorer mycket stor. Då konstruerades EX-motorn, som började med EX30, en Semi-Diesel på 30 hk. Denna motor startades med startpatron och hade dessutom luftstart. EX -motorn kom sedan 1948, i 50 och 70 hästkrafters utförande. Efterfrågan på kompressoraggregat motiverade ytterligare utökning av denna avdelning. År 1952 var S-6 serien färdig för de första leveranserna. Detta år lämnade Ing. Erik Alm sin befattning inom företaget och Disponent Axel Alm övertog ensam ansvaret för företaget. År 1953 presenterades ytterligare en typ av den större kompressorfamiljen. Det var S-7 aggregatet med fri avgiven luftmängd på 2000 lit/min och med ett kraftbehov på 20 hk. Fabrikör C.A.Alm kunde glädja sig åt en utveckling av sina företag som han knappast hade räknat med vid starten. Det måste ha varit glädjande för honom att samtliga söner gick i hans fotspår. Utvecklingen på motorsidan gick mot luftkylda enheter, och år 1957 presenterade CALMOVERKEN den första svensktillverkade, luftkylda dieselmotorn. Denna motor var en 4-taktare med direktinsprutning. Motorns typbeteckning var LSD (luftkyld stående diesel). Modellen var avsedd att tillverkas 1-4 cyl. Endast de en-och tvåcylindriga varianterna kom i produktion innan importen av motorer tog död på inhemsk tillverkning. De sista motorerna finns i Målilla-Gårdveda Hembygdsförenings motormuseum. Motortillverkningen lades ner år 1959.